ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


คำแนะนำ เมื่อรักษารากฟัน

การรักษาคลองรากฟัน  / การรักษารากฟัน


คือ  การที่ทันตแพทย์ใช้เครื่องมือเข้าไปทำความสะอาดตลอดทั้งความยาวของรากฟันแต่ ละรากในฟันซี่นั้นเมื่อมั่นใจ

ว่าคลองรากฟันสะอาดดีแล้ว  ทันตแพทย์จะอุดคลองรากฟันหลังจากนั้นจึงทำการบูรณะฟันซี่นั้นด้วยการอุด 

ทำครอบฟันหรือทำฟันปลอมแบบถอดได้ให้แก่ผู้ป่วยซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อ ฟันที่เหลืออยู่ 

จำนวนช่องว่างในช่องปาก ตลอดจนเศรษฐานะของผู้ป่วยเป็นสำคัญ


   1. ภายหลังรักษารากฟันใหม่ๆ  โดยเฉพาะในครั้งแรกอาจมีอาการเจ็บได้บ้างใน 2-3 วันแรกและ

      จะค่อยๆ  จางหายไปเอง


   2. ควรระมัดระวังในการใช้งานซี่ฟันที่รักษาราก  เนื่องจากปริมาณเนื้อฟันจะเหลือน้อยลงและฟันจะเปราะมากขึ้นแต่

      การเคี้ยว อาหารเพียงด้านใดด้านหนึ่ง  เป็นวิธีปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง


   3. ระหว่างรักษารากฟันหากวัสดุอุดฟันชั่วคราวเกิดหลุดออกมาให้ผู้ป่วยรีบกลับมา หาทันตแพทย์เนื่องจากเชื้อโรคใน

      ช่องปากสามารถเขาสู่ภายในคลองรากฟันได้


   4. การรักษาคลองรากฟันเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่อง ตามกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมหากผู้ป่วยละเลย

      ไม่มาตามวันนัด  ฟันซี่นั้นอาจจำเป็นต้องถูกถอนออก